Træk af Vor Frelsers Kirkes historie

Jernbaneoverskæringen ved Volmersgade med Vor Frelsers Kirke og Teknisk Skole. Omkring 1915. Foto: Vejle Stadsarkiv

Skrevet af Poul Ulrich Jensen, 2011

I sommeren 1899 mødtes fire af Vejles fremtrædende borgere for at oprette "Komiteen for opførelsen af en ny kirke i Vejle". Byens befolkningstal var i de foregående årtier vokset eksplosivt, og det var efterhånden blevet umuligt for Sct. Nicolai Kirke at betjene de næsten 15.000 sognebørn. Det var imidlertid ingen nem sag at opføre en ny kirke -størstedelen af det økonomiske grundlag skulle tilvejebringes ved private bidrag. Komiteens medlemmer var, foruden initiativtageren konsul A. Schjøth, fabrikanterne C.M. Hess og J.C. Christiansen samt direktør I. Thisted, og med deres rundhåndede bidrag og stor offervilje fra Vejles befolkning lykkedes det at indsamle o. 60.000 kr., hvorefter Staten bevilligede 30.000 kr. til byggeriet.

 

Byrådet skænkede den vestlige del af byens markedsplads umiddelbart nord for den gamle kirkegård som byggegrund, og herefter kunne der udskrives en arkitektkonkurrence. Blandt de 18 indkomne forslag bestemte bedømmelsesudvalget sig for professor Otto Valdemar Kochs tegninger, og han blev ligeledes udpeget til leder af kirkebyggeriet. Efter hans pludselige død få dage senere, blev opgaven i stedet overdraget til arkitekt J. Magdahl Nielsen.

Kreaturmarked omkring 1900 på markedspladsen, hvor Vor Frelsers Kirke og Langelinie Skole ligger. Foto: Vejle Stadsarkiv
Konkurrencetegning til Vor Frelsers Kirke, 1902. Dette forslag fik 2. præmien. Foto Vejle Stadsarkiv

Den 19. september 1904 blev grundstenen lagt til Vor Frelsers Kirke. Det var de lokale håndværkere, murermester Christian Christoffersen og tømrermester Jørgen Hans Petersen, der stod for det meste af byggeriet, og Vor Frelsers Kirke stod klar til indvielse Allehelgens søndag den 3. november 1907. Biskop G. Koch ledede højtideligheden, der samtidig markerede et nyt betydningsfuldt afsnit i byens kirkelige liv - for første gang i Vejles historie havde man nu to sognekirker. Det havde undervejs været svært at holde sig indenfor den snævre udgiftsramme, og en stor del af kirkens inventar var skænket af private. Nogle af de oprindelige planer om alterudsmykning og farvede mosaikruder i koret måtte også afvente bedre tider, men Østbyens nye kirke stod trods alle vanskeligheder færdig til at begynde arbejdet blandt sognets indbyggere. Som Vejle Amts Avis, der i anledning af indvielsen havde ryddet hele forsiden, udtrykte det: "Den menighed, der slutter sig om den nye kirke, vil her høste åndelig næring og kraft. Slægt efter slægt vil samle sig under kirkens hvælvinger for at høre forkyndelsen og for at samle styrke til at stå imod med under hverdagslivets sorger og ængstelser". Samtidig skulle den nye kirke finde sin position i forhold til Sct. Nicolai samt til byens ret stærke indremissionske bevægelse. Det blev en stor opgave at løfte for Vor Frelsers Kirkes første præst Peter Christian Jessen og hans efterfølgere.

Vor Frelsers Kirke blev opført i årene 1904-07. Billedet er fra byggeriets start. Foto: Vejle Stadsarkiv.
Den store klokke blev skænket af en kreds af byens borgere. Foto: Vejle Stadsarkiv
Den lille klokke var en gave til kirken fra C.M. Hess og hustru. Foto: Vejle Stadsarkiv

Efter en lidt svær begyndelse fik Vor Frelsers Sogn, ikke mindst takket være præsterne J.O. Geismar og H. Gottlieb, et menighedsliv præget af mange aktiviteter og en god tilslutning, og med det kirkelige arbejde i stadig fremgang var der frem mod 50 års jubilæet også bestræbelser på at virkeliggøre de oprindelige arkitektplaner. I 1949 fik det hvide rum et varmere skær, da der blev indsat farvede mosaikruder i korets fem vinduer, og ved kirkens 50 års jubilæum i 1957 blev et nyt alter indviet. Det var i begge tilfælde maler og keramiker Jais Nielsen, der stod for den kunstneriske udformning, og private donationer, der tilvejebragte det økonomiske grundlag.

Op igennem 1960´erne og 1970´erne var der et vist opbrud i de traditionelle samfundsmønstre og adskillige udfordringer for de kristne værdier, men Vor Frelsers Kirke bevarede en stor og trofast menighed. Der var dog det praktiske problem, at man næsten stod i samme dilemma, som Sct. Nicolai havde haft ved århundredeskiftet - én sognekirke til 15.000 indbyggere. Nørremarken, der hørte med til Vor Frelsers Sogn, oplevede nemlig i løbet af 1960?erne en voldsom befolkningstilvækst, og det var efterhånden umuligt at opretholde et bare nogenlunde fællesskab. Og med hensyn til lokaler til et menighedsarbejde stod man i samme situation som ved kirkens indvielse i 1907, nemlig på bar bund. De praktiske problemer løste sig imidlertid, idet Nørremarken blev udskilt som selvstændigt sogn med egen kirke i 1976, og året efter fik Vor Frelsers Kirke et menighedshus. Den 1. december 1991 overtog Vor Frelsers Sogn desuden den villa i Worsaaesgade, som murermester C. Christoffersen i 1902 havde opført som privatbolig. Den blev efter en grundig renovering til et sognehus med mange muligheder, ikke mindst kunne kordegnekontoret flytte ind.

Og selv om Vor Frelsers Kirke nu har haft 100 års jubilæum - det blev behørigt fejret i 2007 - er der stadig nye kapitler at føje til historien. Menighedsrådet arbejder intenst med planlægning af rammerne for fremtidens aktiviteter; først og fremmest et byggeri til afløsning af det nuværende menighedshus.

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Dorthe Rask Jensen Tekst: Matt. 5, …

5. jul 10:30
11:30
5. jul 10:30 -
11:30

Sommercafé

Sommercaféen har 25 års jubilæum i år:) Velkommen til en KAVALKADE af gode …

9. jul 14:00
16:00
9. jul 14:00 -
16:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste ved Dorthe Rask Jensen Tekst: Matt. 16, …

12. jul 10:30
11:30
12. jul 10:30 -
11:30

Sommercafé

Sommercaféen har 25 års jubilæum i år:) Velkommen til en KAVALKADE af gode …

16. jul 14:00
16:00
16. jul 14:00 -
16:00

Gudstjeneste

Musikgudstjeneste ved Bjørn Ellerbek  Tekst: Matt. 19, …

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Sommercafé

Sommercaféen har 25 års jubilæum i år:) Velkommen til en KAVALKADE af gode …

23. jul 14:00
16:00
23. jul 14:00 -
16:00

Sjælesorg på nettet

Se mere her